Salgs og reparationsbetingelser

Mini-smeden

Mini-smeden - 9990 Skagen - 21440955 / 98450955

Almindelige Salgs og reparationsbetingelser:Enhver bestilling udføres under forbehold af strejke, lockout, ildsvåde eller anden ”force majeure”, herunder mangel på råmaterialer, utilstrækkelig

arbejdskraft, forsinket levering fra underleverandører og lign. Vanskeligheder, som enten slet ikke eller kun mod uforholdsmæssig ofre har kunnet

afhjælpes.

Ved en ordre tages forbehold mod stigning af arbejdsløn og af priser på materialer samt ændringer i kurser. Værkstedet påtager sig intet ansvar i

forbindelse med reparationer udover hvad det efter dansk ret måtte pådrage sig ved fejl eller forsømmelse, og kunden erklærer sig hermed indforstået

med at værkstedet begrænser sit ansvar i hvert enkelt tilfælde til kr. 50.000. Det påhviler køber/kunden at have skib– og motoranlæg forsikret til fuld

værdi, såvel imod søulykker som ildsvåde, og køberen/kunden er uberettiget til at kræve assurance summen forinden værkstedets fulde

tilgodehavende er betalt, idet assurancebeløbene hæfter for den til enhver tid værende restgæld. Nye motorer og reservedele leveres og installeres med

den garanti og de salgsbetingelser, som værkstedet modtager af motorfabrikkerne, der overføres til køber/kunden. Fabrikkernes endelige godkendelse

af ordrer forbeholdes enhver bestilling. Leverede dele tages ikke retur medmindre skriftelig aftale herom er truffet. Bestilte varer kan ikke annulleres

af køber. Værkstedet yder ingen garanti for ombytningskomponenter. Der tages ethvert forbehold for opnåelse af import bevilling. Såfremt der ikke

udtrykkeligt foreligger skriftligt tilbud, udføres ethvert arbejde efter regning. Betaling af reparationsarbejde finder sted efter de til enhver tid af

værkstedets fastsatte betalingsbetingelser. Værkstedet er berettiget til at forlange garanti stillet for et stykke arbejde og/eller vareleverancer, såvel før

som under arbejdets udførelse. Ligeledes kan værkstedet forlange á conto beløb udbetalt under arbejdets udførelse, ligesom værkstedet er berettiget til

at kræve restbeløb eller eventuelt det fulde tilgodehavende betalt inden fartøjet forlader værkstedet. Køberen/kunden er uberettiget til at tilbageholde

betaling uanset han måtte mene sig berettiget til reklamation eller modfordring. Reklamationer må ske inden 14 dage efter arbejdets færdiggørelse.

Efter denne tid bortfalder evt. krav til værkstedet. Selvom værkstedet måtte modtage veksler af køber/kunden for en del af købesummen, betragtes

købesummen ikke som betalt, forinden veksel er indfriet af køber/kunden. Ved enhver tvist, kan værkstedet forlange sagen afgjort ved dansk ret, med

dansk lov som grundlag for tvisten afgørelse.

Enhver form for tegninger, illustrationer, modeller og prototyper m.m udført af værkstedet og dens leverandører, er værkstedets ejendom, og må ikke

benyttes af anden part, medmindre der foreligger skriftelig tilladelse herom.

Ejendomsretten til leveret matriale tilfalder Mini-smeden indtil betaling har fundet sted.

Mini-smeden kan ikke drages til ansvar for dispositioner af nogen art, foretaget på baggrund af indhold eller ordlyd i udleverede rapporter / materiale.

Mini-smeden fralægger / fraskriver sig ethvert ansvar for arbejde udført af firmaer, rekvireret af Mini-smeden / kunden, og kan dermed ikke drages til

ansvar for fejl eller mangler på rekvireret firma´s arbejde / reparation.

Der ydes / gives ingen garanti eller reklamationsret på reconditioneret ( op / påsvejset belægninger med efterfølgende bearbejdning ) motor, gear eller

pumpedele m.m samt følgeskader, forårsaget af reconditineret dele.

Der ydes / gives ingen garanti eller reklamationsret på brugte anlæg, motorer, pumper og reservedele m.m.

Endvidere henvises til / benyttes skibs- og bådebyggeriernes reglementet af Januar 1997.

Ansvar for tingsskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)

En evt. skade dækkes dog kun indenfor den tegnede forsikrings sum.

Køberen/kunden skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som

sælgeren efter dette punkts anden og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:

A. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i køberens/kundens besiddelse.

B. på produkter, der er fremstillet af køberen/kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse

produkter som følge af materiellet forårsager.

I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en

af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælger og køber/kunden er gensidigt forpligtiget til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst

mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber/kunden og sælger skal

dog altid afgøres ved voldgift.

Forurening:

USA og Canada:

Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening forvoldt i USA og Canada, når der er tale om et erhvervsansvar.